manchette


nom féminin
1.(revers)
(cl. 只 [zhī] ou 个 [gè]) 袖口 [xiùkǒu]
 boutons de manchette 袖扣 [xiù kòu]
2.SPORT
(cl. 只 [zhī] ou 个 [gè]) 护腕 [hùwàn]
3.(presse)
头版头条 [tóubǎn tóutiáo]
 faire la manchette 成了头版头条 [chéng le tóubǎn tóutiáo]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !