malhonnête


adjectif
不道德的 [búdàodé de]
 un commerçant malhonnête 一个奸商 [yí ge jiān shāng]
 une transaction malhonnête 一项不道德交易 [yí xiàng búdàodé jiāoyì]

Mots proches

Comment dit-on « 600 yuans » ?