magnanime


adjectif
sout 宽宏大量的 [kuānhóng dàliàng de]
 se montrer magnanime envers qqn 对某人显得宽宏大量 [duì mǒurén xiǎn de kuānhóng dàliàng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !