mage


adjectif
RELIG
 les rois mages (耶稣诞生时前来朝拜的)东方三王 [(Yēsū dànshēng shí qiánlái cháobài de) dōngfāng sānwáng]

Mots proches

Vrai ou faux ?

  • Yuán et kuài désignent la même chose ?