médiatiser


verbe transitif Conjugaison
通过媒体大力宣传 [tōngguò méitǐ dàlì xuānchuán]
 médiatiser un événement 通过媒体大力宣传一个事件 [tōngguò méitǐ dàlì xuānchuán yí ge shìjiàn]

Mots proches

Observez l'image et cochez la case appropriée.