jury


nom masculin
评审委员会 [píngshěn wěiyuánhuì]
 le jury délibère 评审委员会评议 [píngshěn wěiyuánhuì píngyì]
 jury de concours 竞赛的评审委员会 [jìngsài de píngshěn wěiyuánhuì]
 le jury du festival de Cannes 嘎纳电影节评委会 [Gānà diànyǐngjié píngwěi huì]

Mots proches

Comment dit-on déjà « enchanté(e) » ?