instrument


nom masculin
1.(outil)
(cl. 件 [jiàn]) 工具 [gōngjù]
 instrument de mesure 度量工具 [dùliàng gōngjù]
 instrument de travail 工作用具 [gōngzuò yòngjù]
2.MUS
(cl. 件 [jiàn]) 乐器 [yuèqì]
 jouer d'un instrument 演奏一种乐器 [yǎnzòu yì zhǒng yuèqì]
 instrument à cordes 弦乐器 [xián yuèqì]
 instrument à percussion 打击乐器 [dǎjī yuèqì]
 instrument à vent 管乐器 [guǎn yuèqì]
3.fig (personne)
 être l'instrument de 是……的工具 [shì… de gōngjù]
 j'ai été l'instrument de sa vengeance 我曾是他的报复工具 [wǒ céng shì tāde bàofu gōngjù]

Mots proches

Que veut dire le verbe zhuǎn ?