injuste


adjectif
不公平的 [bùgōngpíng de]
 être injuste envers qqn 对某人不公平 [duì mǒurén bùgōngpíng]
 décision injuste 不公平的裁决 [bùgōngpíng de cáijué]
 punition injuste 没有理由的惩罚 [méiyǒu lǐyóu de chéngfá]

Mots proches

Comment dit-on « magasin » ?