Identifiez-vous ou Créez un compte
  

ingrédient


nom masculin
1.CULIN
配料 [pèiliào]
 mélanger tous les ingrédients 把所有这些配料混合在一起 [bǎ suóyǒu zhèxiē pèiliào hùnhé zài yìqǐ]
2.fig (élément)
要素 [yàosù]
 tous les ingrédients sont réunis pour faire un grand film 所有要素汇集起来制作一部大片 [suóyǒu yàosù huìjíqǐlái zhìzuò yí bù dà piān]