incarner


verbe transitif Conjugaison
1.(personnifier)
表现 [biǎoxiàn]
 il incarne la générosité 他表现出宽宏大量 [tā biǎoxiàn chū kuānhóng dàliàng]
2.CINÉ & THÉÂTRE
扮演 [bànyǎn]
 incarner un personnage à l'écran 在银幕上扮演一个人物 [zài yínmù shàng bànyǎn yí ge rénwù]

Mots proches

Quel nombre est indiqué sur l'image ?