in extremis


locution adverbiale
最后时刻 [zuìhòu shíkè]
 il est arrivé in extremis 他在最后那一刻赶到了 [tā zài zuìhòu nà yí kè gǎndào le]
 un accord signé in extremis 最后一刻签署的协定 [zuìhòu yí kè qiānshǔ de xiédìng]

Mots proches

Comment dit-on « cher » ?