improviser


verbe transitif Conjugaison
临时准备 [línshí zhǔnbèi]
 improviser un dîner 临时安排一顿晚餐 [línshí ānpái yí dùn wǎncān]
 improviser un discours 即兴发言 [jíxìng fāyán]


  

improviser


verbe intransitif Conjugaison
即兴发挥 [jíxìng fāhuī]
 la chanteuse improvise sur la musique 这个女歌手随着音乐即兴演唱 [zhè ge nǚgēshǒu suízhe yīnyuè jíxìng yǎnchàng]

Mots proches