implanter


verbe transitif Conjugaison
插入 [chārù]
 implanter une puce 插入一个芯片 [chārù yí ge xīnpiàn]
 implanter une entreprise 建立一个公司 [jiànlì yí ge gōngsī]


  

s'implanter


verbe pronominal Conjugaison
被建立 [bèi jiànlì]
 entreprise qui s'implante à l'étranger 在国外建立的公司 [zài guówài jiànlì de gōngsī]
 cet usage s'est implanté au XIXe siècle 这个习俗是19世纪形成的 [zhè ge xísú shì 19 shìjì xíngchéng de]

Mots proches

Regardez l'image et choisissez la bonne réponse :

  • Nǐ zěnme zhīfù ?