Identifiez-vous ou Créez un compte
  

gênant, gênante


adjectif

 question gênante 尴尬的问题 [gāngà de wèntí]
 stationnement gênant 停车有碍 [tíngchē yǒu'ài]
 ça devient gênant à la fin 这最后变得让人很为难 [zhè zuìhòu biàn de ràng rén hěn wéinán]