fourgon


nom masculin
1.(camionnette)
(cl. 辆 [liàng]) 小卡车 [xiǎokǎchē]
2.(ferroviaire)
(cl. 节 [jié]) 运货车厢 [yùnhuò chēxiāng]
 fourgon à bestiaux 牲畜运输车厢 [shēngchù yùnshū chēxiāng]
 fourgon postal 邮政运输车厢 [yóuzhèng yùnshū chēxiāng]

Mots proches

Regardez bien l'image et posez la bonne question !