exclure


verbe transitif Conjugaison
1.(expulser)
把某人开除 [bǎ mǒurén kāichú]
 l'élève a été exclu définitivement 这名学生最终被开除了 [zhè míng xuésheng zuìzhōng bèi kāichú le]
 exclure qqn d'un parti 把某人开除出党 [bǎ mǒurén kāichú chūdǎng]
2.(rejeter)
排除 [páichú]
3.(empêcher)
妨碍 [fáng'ài]
 ces mesures n'excluent pas la prudence 尽管有这些措施,我们还要谨慎 [jínguǎn yǒu zhèxiē cuòshī, wǒmen háiyào jǐnshèn]

Mots proches

Regardez bien l'image et posez la bonne question !