embarrassé, embarrassée


adjectif
1.(timide)
腼腆的 [miántiǎn de]
 elle est très embarrassée en public 她在公众面前很腼腆 [tā zài gōngzhòng miànqián hěn miántiǎn]
2.(encombré)
不方便的 [bùfāngbiàn de]
 il a les bras embarrassés de paquets 他的双手拿许多盒子很不方便 [tāde shuāngshǒu ná xǔduō hézi hěn bùfāngbiàn]

Mots proches

Que veut dire l'expression bú kèqi ?