Identifiez-vous ou Créez un compte
  

effrayer


verbe transitif Conjugaison
吓坏 [xiàhuài]
 ce film d'horreur m'a effrayée 这个恐怖电影让我感到害怕 [zhè ge kǒngbù diànyǐng ràng wǒ gǎndào hàipà]
 l'orage effraie les chevaux 暴风雨让马受惊了 [bàofēngyǔ ràng mǎ shòujīng le]


  

s'effrayer


verbe pronominal Conjugaison
害怕 [hàipà]
 ils se sont effrayés à la vue de l'animal 他们一看到那动物就害怕了 [tāmen yí kàndào nà dòngwù jiù hàipà le]