discréditer


verbe transitif Conjugaison
使……失去信任 [shǐ… shīqù xìnrèn]
 discréditer qqn 使某人失去威信 [shǐ mǒurén shīqù wēixìn]
 discréditer une idée 使某个观念失去影响 [shǐ mǒu ge guānniàn shīqù yíngxiǎng]

Mots proches

Quel est le sens de hěn ?