diplômé, diplômée


adjectif
1.(études secondaires)
毕业的 [bìyè de]
2.(études supérieures)
(高等教育)文凭的 [yǒu (gāoděng jiàoyù) wénpíng de]
 un architecte diplômé 一位有文凭的建筑师 [yíwèi yǒu wénpíng de jiànzhùshī]
 elle est diplômée en géographie 她有地理专业高等教育文凭 [tā yǒu dìlǐ zhuānyè gāoděng jiàoyù wénpíng]


  

diplômé, diplômée


nom masculin, nom féminin
(études supérieures) 高等学校毕业者 [gāoděng xuéxiào bìyè zhě]
 les jeunes diplômés 年轻的高等学校毕业生 [niánqīng de gāoděng xuéxiào bìyèshēng]

Mots proches