défense


nom féminin
1.(interdiction)
(cl. 项 [xiàng]) 禁止 [jìnzhǐ]
 ‘défense d'entrer’ 禁止入内 [jìnzhǐ rùnèi]
2.(protection)
保护 [bǎohù]
 prendre la défense de qqn 为某人辩护 [wèi mǒurén biànhù]
3.(dent d'animal)
獠牙 [liáoyá]
 une défense d'éléphant 象牙 [xiàng yá]

Mots proches