débutant, débutante


adjectif
初出茅庐的 [chūchū máolú de]
 un pianiste débutant 一位初出茅庐的钢琴家 [yí wèi chūchū máolú de gāngqínjiā]


  

débutant, débutante


nom masculin, nom féminin
(cl. 位 [wèi] ou 个 [gè] ou 名 [míng]) 初学者 [chūxuézhě]
 c'est un débutant 他是个新手 [tā shì ge xīnshǒu]
 un débutant en informatique 一个电脑初学者 [yí ge diànnǎo chūxuézhě]
 grand débutant 零起点初学者 [língqídiǎn chūxuézhě]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Zài jiàn !