culte


nom masculin
1.(religion)
宗教信仰 [zōngjiào xìnyǎng]
 le culte catholique 天主教信仰 [tiānzhǔjiào xìnyǎng]
 le culte protestant 新教礼拜 [xīnjiào lǐbài]
2.(hommage)
崇拜 [chóngbài]
 le culte des ancêtres (对)祖先崇拜 [(duì) zǔxiān chóngbài]


  

culte


adjectif
大受欢迎的 [dà shòu huānyíng de]
 un film culte 一部大受欢迎的电影 [yí bù dà shòu huānyíng de diànyǐng]

Mots proches

Il est 18h20…