courgette


nom féminin
小西葫芦 [xiǎo xīhúlu]
 un gratin de courgettes 一道用面包屑或干酪丝洒在小西葫芦上烘烤的菜 [yí dào yòng miànbāoxiè huò gānlàosī sǎ zài xiǎo xīhúlu shàng hōngkǎo de cài]

Mots proches

Quel est le bon jour ?

  • demain