construire


verbe transitif Conjugaison
1.(bâtir)
修建 [xiūjiàn]
 construire une route 修建一条路 [xiūjiàn yì tiáo lù]
 construire une maison 修建一座房屋 [xiūjiàn yí zuò fángwū]
2.(fabriquer)
制造 [zhìzào]
 construire un avion 制造一架飞机 [zhìzào yí jià fēijī]

Mots proches

Comment demander un menu en anglais ?