comptant


adverbe
用现款 [yòngxiànkuǎn]
 payer comptant 付现款 [fù xiànkuǎn]
 il a acheté sa moto comptant 他用现款买下了摩托车 [tā yòng xiànkuǎn mǎixià le mótuōchē]


  

comptant


adjectif invariable
现款的 [xiànkuǎn de]
 verser cinq cents euros comptant 支付五百欧元现款 [zhīfù wǔ bǎi ōuyuán xiànkuǎn]

Mots proches