collection


nom féminin
1.(d'objets)
(cl. 套 [tào] ou 系列 [xìliè]) 收藏 [shōucáng]
 collection de timbres 邮票的收藏 [yóupiào de shōucáng]
 collection privée 私人收藏 [sīrén shōucáng]
 faire collection de qqch 收集某物 [shōují mǒuwù]
2.(d'une même série)
系列 [xìliè]
 j'ai trois livres de la même collection 我有这套丛书中的三本 [wǒ yǒu zhètào cóngshū zhōng de sān běn]
3.COUT
时装系列 [shízhuāng xìliè]
 collection d'été/d'hiver 夏季/冬季时装系列 [xiàjì/dōngjì shízhuāng xìliè]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour la phrase suivante :

  • Wǒ bù tài xǐhuan Běijīng.