collaboration


nom féminin
1.(à un travail)
合作 [hézuò]
 travailler en collaboration avec qqn 与某人合作 [yǔ mǒurén hézuò]
2.HIST
通敌 [tōngdí]
 collaboration sous l'Occupation 在法国被占领时与德国法西斯通敌 [zài Fǎguó bèi zhànlǐng shí yǔ Déguó fǎxīsī tōngdí]

Mots proches