chiffre


nom masculin
1.(caractère)
数字 [shùzì]
 chiffre arabe 阿拉伯数字 [ālābó shùzì]
 chiffre romain 罗马数字 [luómǎ shùzì]
 à trois chiffres 三位数 [sān wèi shù]
2.(montant)
数目 [shùmù]
 les chiffres du chômage augmentent 失业人数增长 [shīyè rénshù zēngzhǎng]  

chiffre d'affaires


nom masculin
营业额 [yíngyè'é]

Mots proches

Que veut dire le verbe zhuǎn ?