Identifiez-vous ou Créez un compte
  

chèque


nom masculin
(cl. 张 [zhāng]) 支票 [zhīpiào]
 faire un chèque 开一张支票 [kāi yì zhāng zhīpiào]
 payer par chèque 用支票支付 [yòng zhīpiào zhīfù]
 remplir un chèque 填写一张支票 [tiánxiě yì zhāng zhīpiào]
 toucher un chèque 兑现一张支票 [duìxiàn yì zhāng zhīpiào]
 chèque bancaire 银行支票 [yínháng zhīpiào]
 chèque sans provision 空头支票 [kōngtóu zhīpiào]
 chèque en blanc 空白支票 [kòngbái zhīpiào]