capuche


nom féminin
可卸风帽 [kěxiè fēngmào]
 à capuche 带风帽的 [dài fēngmào de]
 mettre sa capuche 戴上风帽 [dàishang fēngmào]
 capuche d'imperméable 雨衣的风帽 [yǔyī de fēngmào]

Mots proches

Il est 8h15…