Identifiez-vous ou Créez un compte
  

brigade


nom féminin
1.MIL
[lǚ]
 brigade de chars 坦克旅 [tǎnkè lǚ]
2.(corps de police)
特种警队 [tèzhǒng jǐngduì]
 brigade de gendarmerie 宪兵队 [xiànbīngduì]
 brigade des mineurs 少年犯罪警察部队 [shàonián fànzuì jǐngchá bùduì]
 brigade des stups 缉毒刑警大队 [jīdú xíngjǐng dàduì]