bénéfice


nom masculin
1.(gain d'argent)
利润 [lìrùn]
 réaliser des bénéfices 获得利润 [huòdé lìrùn]
2.(avantage)
益处 [yìchu]
 au bénéfice de qqn/qqch 为了某人/某事的利益 [wèile mǒurén/mǒushì de lìyì]
 tirer un bénéfice de qqch 从某事中受益 [cóng mǒushì zhōng shòuyì]

Mots proches