Identifiez-vous ou Créez un compte
  

atténuer


verbe transitif Conjugaison
减轻 [jiǎnqīng]
 atténuer la douleur 减轻痛苦 [jiǎnqīng tòngkǔ]
 atténuer un bruit 减少噪音 [jiánshǎo zàoyīn]
 atténuer un propos 缓和说话的语气 [huǎnhé shuōhuà de yǔqì]
 atténuer les inégalités 减少不平等 [jiánshǎo bù píngděng]


  

s'atténuer


verbe pronominal Conjugaison
减少 [jiánshǎo]
 la douleur s'atténue 痛苦减少了 [tòngkǔ jiánshǎo le]
 le bruit semble s'atténuer 噪音好像减弱了 [zàoyīn hǎoxiàng jiǎnruò le]