arrière-plan


nom masculin
背景 [bèijǐng]
 à l'arrière-plan 远处 [yuǎnchù]
 reléguer à l'arrière-plan 置于次要地位 [zhìyú cìyào dìwèi]
 en arrière-plan 在背景上 [zài bèijǐng shàng]

Mots proches