apothéose


nom féminin
1.(consécration)
特殊荣誉 [tèshū róngyù]
2.(point culminant)
最精彩的节目 [zuì jīngcǎi de jiémù]
 être l'apothéose de qqch 是某事的最精彩部分 [shì mǒushì de zuì jīngcǎi bùfen]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !