alcool


nom masculin
1.CHIM
酒精 [jiǔjīng]
 alcool à 90° 浓度为90度的酒精 [nóngdù wéi 90 dù de jiǔjīng]
2.(boisson)
白酒 [báijiǔ]
 non merci, je ne bois pas d'alcool 不,谢谢,我不喝酒 [bù, xièxie, wǒ bù hē jiǔ]
 alcool blanc 白酒 [báijiǔ]
 alcool fort 烈性酒 [lièxìng jiǔ]
 alcool jaune 黄酒 [huángjiǔ]
 sans alcool 不含酒精的 [bùhán jiǔjīng de]

Mots proches