agglomération


nom féminin
城市及郊区的统称 [chéngshì jí jiāoqū de tǒngchēng]
 l'agglomération parisienne 巴黎市及其郊区 [bālí shì jíqí jiāoqū]
 en agglomération 在居民点 [zài jūmíndiǎn]
 hors agglomération 在居民点以外 [zài jūmíndiǎn yǐwài]

Mots proches

Comment dit-on « cher » ?