aborder


verbe transitif Conjugaison
1.(personne)
(某人)交谈 [tóng (mǒurén) jiāotán]
 un étranger m'a abordé dans le métro 一个外国人在地铁里跟我搭讪 [yí ge wàiguórén zài dìtiě lǐ gēn wǒ dāshàn]
2.(question)
着手 [zhuóshǒu]
 aborder un problème 着手解决一个问题 [zhuóshǒu jiějué yí ge wèntí]
3.(côte)
靠岸 [kào'àn]


  

aborder


verbe intransitif Conjugaison
上岸 [shàng'àn]
 aborder en Chine 在中国上岸 [zài zhōngguó shàng'àn]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour les mots suivants.

  • bù hǎo