abandon


nom masculin
1.(délaissement, désertion)
遗弃 [yíqì]
 abandon du domicile conjugal (夫妻)离家出走 [(fūqī) líjiā chūzǒu]
 abandon d'enfant 遗弃儿童 [yíqì értóng]
2.(renonciation)
放弃 [fàngqì]
 l'abandon d'un projet 放弃一项计划 [fàngqì yí xiàng jìhuà]
3.SPORT
弃权 [qìquán]
 gagner par abandon 因弃权而获胜 [yīn qìquán ér huòshèng]  

à l'abandon


locution adverbiale
废弃的 [fèiqì de]
 une maison à l'abandon 一所废弃的房子 [yì suǒ fèiqì de fángzi]

Mots proches

Comment demander un menu en anglais ?