évolution


nom féminin
1.(changement)
发展 [fāzhǎn]
 l'évolution des techniques 一些技术的发展 [yìxiē jìshù de fāzhǎn]
 l'évolution des mœurs 一些习俗的演变 [yìxiē xísú de yǎnbiàn]
2.BIOL
进化 [jìnhuà]
 la théorie de l'Évolution 进化论 [jìnhuà lùn]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !