énergétique


adjectif
能量的 [néngliàng de]
 les ressources énergétiques d'un pays 一个国家所有的能量资源 [yí ge guójiā suóyǒu de néngliàng zīyuán]
 un aliment énergétique 一种补充能量的食物 [yì zhǒng bǔchōng néngliàng de shíwù]

Mots proches