émeute


nom féminin
(cl. 场 [chǎng]) 骚动 [sāodòng]
 provoquer une émeute 引起一场骚动 [yínqǐ yì chǎng sāodòng]
 des émeutes ont éclaté après la manifestation 在示威游行之后,骚动爆发了 [zài shìwēi yóuxíng zhī hòu, sāodòng bàofā le]

Mots proches