élaborer


verbe transitif Conjugaison
制订 [zhìdìng]
 élaborer un plan 制订一个计划 [zhìdìng yí ge jìhuà]
 élaborer une stratégie 设计一个策略 [shèjì yí ge cèlüè]
 élaborer une théorie 制订一条理论 [zhìdìng yì tiáo lǐlùn]

Mots proches

Que veut dire le verbe dào ?