élève


nom masculin, nom féminin
(cl. 个 [gè] ou 名 [míng]) 学生 [xuésheng]
 c'est un bon élève 这是一个好学生 [zhè shì yí ge hǎoxuésheng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Míng tiān jiàn !