FRANÇAIS
ALLEMAND
ALLEMAND
FRANÇAIS

Traduction de assaut

  

assaut

 [aso]
nom masculin
  1. militaire    Sturm der
      donner l'assaut   zum Sturm blasen
      monter à l'assautde qqch (littéraire & figuré)   zum Angriff auf etw (A) übergehen
      prendre qqch d'assaut (littéraire & figuré) [conquérir]   etw im Sturm erobern
      prendre qqn/qqch d'assaut (figuré) [accaparer]   über jn/etw herfallen
  2. sport    Gang der

Mots proches