Identifiez-vous ou Créez un compte

  

tube

[tju:b]
noun
1. [generally]   tubo m
 bronchial tubes   canali mpl bronchiali
2. [container]   tubetto m
3. (UK) [underground train]   metropolitana f
[underground system]
 the tube   la metropolitana
 by tube   in metropolitana