Identifiez-vous ou Créez un compte

  

skiing

[ˈski:ɪŋ]
noun
  Skifahren das

  

skiing

[ˈski:ɪŋ]
compound
  Ski-